برای پی بردن به سازگاری این مواد با محیط زیست و غیر مضر بودن سنگ های شب تاب به لینک های علمی زیر مراجعه نمایید.

  1. http://www.encyclopedia.com/science-and-technology/physics/physics/luminescence
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphorescence
  3. https://www.boundless.com/physics/textbooks/boundless-physics-textbook/introduction-to-quantum-physics-28/applications-of-quantum-mechanics-183/fluorescence-and-phosphorescence-676-4913/
  4. http://www.majordifferences.com/2016/11/7-differences-between-fluorescence-and-Phosphorescence.html#.WXXorVFLfIU
  5. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016003206901756